Raspisani javni natječaji i za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Castrum Pula 97 d.o.o., Pula parking d.o.o., Pulapromet d.o.o. i Tržnica d.o.o.

Nakon što je Grad Pula početkom tjedna raspisao javne natječaje za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Kaštijun d.o.o., Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o., danas su javni natječaji objavljeni i za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Castrum Pula 97 d.o.o., Pula parking d.o.o., Pulapromet d.o.o. i Tržnica d.o.o..

Razlog raspisivanja javnih natječaja za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima je Grad Pula vlasnik ili suvlasnik je, ponovimo, nužnost uspostavljanja djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava i primjenu najviših standarda u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Nova gradska uprava je te aktivnosti, a kojima će se doprinijeti stručnom i kvalitetnom nadzoru poslovanja društava te samim time i optimizaciji svih aktivnosti unutar društava i prema vani, najavila među prioritetne poteze. Nesporno je da je od iznimnog značaja da članovi nadzornih odbora budu stručne osobe s kvalifikacijama koje su neophodne za nadzor rada tako velikih sustava.

Za Castrum Pula 97 d.o.o., Pula parking d.o.o. i Tržnica d.o.o. raspisani su natječaji za po dva člana nadzornih odbora u svakom društvu dok je za Pulapromet d.o.o. raspisan natječaj za tri člana nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora ne zasniva radni odnos s trgovačkim društvom već se bira na mandat najviše četiri godine.

Za člana nadzornog odbora, može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) , mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
–        najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke djelatnostima pojedinog društva,
–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
–        da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
–        da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke osnove,
–        nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Društvenim ugovorima trgovačkih društava Tržnica d.o.o., Castrum Pula 97 d.o.o., te Pula parking d.o.o. nadzorni odbori imaju tri člana, od kojih Grad Pula predlaže dva člana, a jednog člana predlažu zaposlenici društva.
Nadalje, društvenim ugovorom društva Pulapromet d.o.o. utvrđeno je da nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri člana bira skupština društva, s time da Grad Pula predlaže tri člana, dok Grad Vodnjan, općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana zajednički biraju jednog člana, a jednog člana imenuje Radničko vijeće društva.

Odlukom o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele u vlasništvu društava određena je transparentna procedura izbora putem javnog natječaja članova nadzornog odbora koji će biti predstavnici  Grada Pule u trgovačkim društvima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u cijelosti provodi natječaje, utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidate za članove nadzornih odbora trgovačkih društava.

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola predlaže skupštini trgovačkih društava članove nadzornog odbora temeljem prethodno provedenog  Javnog natječaja.

Javni natječaji otvoreni su 15 dana od dana objave istih na internetskoj stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr.
Javni natječaji i sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule, odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA“.

Sljedeći tjedan nastavlja se s raspisivanjem javnih natječaja i za ostala trgovačka društva u kojima je Grad Pula vlasnik, odnosno suvlasnik.