Općinsko vijeće Općine Medulin prihvatilo  proračun za 2022. godinu

 

 

 

U DVD Domu na Mukalbi održana je 6. posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.

            Donesen je proračun za 2022. godinu u iznosu od 98,7 miliona kuna s 9 glasova ZA (KL Ivan Kirac platforma #moramo, klub vijećnika Emil Jukopila – HDZ, IDS) i 3 suzdržana (Kandidacijska lista Goran Buić).

            O proračunu načelnik Ivan Kirac ukratko navodi  kako je zadovoljan s  čvrstim i realno  izrađenim proračunom na kojem su cijelu jesen radili kako službenici  tako i politički dionici vladajuće većine u Općini Medulin. Kvalitetu ovog akta potvrđuje i činjenica da nije bilo niti jednog amandmana. Zahvalio se  i mještanima čijom je direktnom participacijom uvršteno čak 102 zahtjeva  od 144 predložena, a manji dio uvršten je u projekcije za naredne godine. Ističe da je ova vlast, kao što je obećano, napravila radni i infrastrukturni proračun koji će se pobrinuti o stvarnoj problematici građana te tako stvoriti temelje za izgradnju bolje Općine u narednim godinama. Uz program izgradnje dodatno su „pojačani“ programi školstva, sporta, zdravstva i socijalne skrbi te kulture, gdje  su isti, u pojedinim segmentima, dodatno uvećani u odnosu na prijašnja razdoblja.

 

Nakon vrlo kratkog aktualnog sata, vijećnici su odlučivali o zabrani građevinskih radova u ljetnim mjesecima. Na javnom savjetovanju zaprimljene su  primjedbe  od strane građevinskog sektora, ali je  pročelnik Goran Peruško naglasio da se odlukom nastoji  pomiriti  interes građevinara i interes turističkog gospodarstva. Naglašeno je  da se ne radi o apsolutnoj zabrani gradnje niti o onemogućavanju poslovanja građevinara. Zakonodavac je jasno odredio koji se to radovi ne mogu izvoditi u turističkoj sezoni i Općina Medulin je to apsolutno prihvatila u svom prijedlogu odluke. S druge strane, većina prihoda u našoj općini ostvaruju se upravo u turizmu, isključivo tri mjeseca godišnje, stoga je prioritet pružiti gostima mir i ugodan boravak.

Načelnik Ivan Kirac naglasio je da niti jedan od građevinara koji su nedavno prosvjedovali  u Medulinu, Ližnjanu i Fažani  nije zatražio sastanak  radi pojašnjavanja njihovih zahtjeva, te je  zaključio da je ovo dobra odluka i u interesu naših mještana koji se pretežito bave turizmom, bilo kao glavnom ili sporednom  djelatnosti, a kako je rekao i jedan naš mještanin, da nema turizma i gradnje bi u Općini bilo puno manje.

 

Odluka je jednoglasno prihvaćena.

 

Program gradnje u 2022. godini vrijedan je gotovo 17,5 miliona kuna.  Najvažnija stavka je, ponosno ističe načelnik Ivan Kirac, kompletna obnova i izgradnja javne rasvjete koja podrazumijeva implementaciju LED tehnologije u vrijednosti od 4.8 miljuna kuna i obuhvaća sva naselja općine. Uz ovaj zeleni projekt  koji će donijeti velike energetske i financijske uštede veže se i novokandidirani projekt EU fondova u vrijednosti 2,2 miliona  kuna putem kojega će se na sve veće zgrade u vlasništvu Općine instalirati solarne elektrane. Početkom sljedeće godine kreće se i u izgradnju nogostupa prema Kaželi u vrijednosti 3,2 miliona kuna od kojih je obnovljenim odnosima s Arena Hospitality grupom osiguran milion kuna donacije. Za veće, kapitalne projekte koji se tiču prometnica  u proračunu za 2022.  predviđeno je čak 5,4 miliona  kuna od kojih izdvajamo još obnovu pristupne ceste Medulinu na potezu Shell – OŠ Mate Demarin, asfaltiranje dugo zanemarivanog naselja Ševe te uređivanje i održavanje cesta u svim ostalim naseljima.   

Program održavanja komunalne infrastrukture je također veoma vrijedan, te iznosi  gotovo 14 miliona kuna od čega čak 3 miliona otpada na održavanje čistoće javnih površina, 2,8 miliona na održavanje zelenih površina, te ostalo na ceste, javnu rasvjetu, igrališta, plaže, oborinsku odvodnju i dr.

Svi su predmetni programi donijeti jednoglasnom odlukom vijećnika, osim „komunalnih programa“ izgradnje i održavanja za koje su vijećnici s kandidacijske liste Gorana Buića bili suzdržani.

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  povećan je u odnosu na ovogodišnji za 55.000,00 kn, pa je između ostalih programa koji su povećani, povećana i  podrška za Sigurnu kuću Istra. Vijećnik Pero Medić izvijestio je kako je nekolicina medulinskih ugostitelja pokazala spremnost da tijekom prosinca za potrebite obitelji  doniraju tople obroke pa je dogovoreno da se iduće godine provjeri s Općinom koje su to najpotrebitije obitelji kojima treba takva vrsta pomoći.

Program javnih potreba u sportu povećan je za čak 840.000,00 kn i to stoga što se očekuje smirivanje pandemije korona virusa te povratak uobičajenom sustavu natjecanja.  Od ukupnog iznosa od 3,2 miliona kuna, najveći se dio odnosi na programe sportske zajednice od čak 2,1 miliona kuna.

Program javnih potreba u obrazovanju  također  je povećan za preko četvrt miliona kuna te iznosi  2,2 miliona kuna od čega preko 1,1 milion kuna otpada na sufinanciranje produženog boravka, uvećana je stavka studentskih stipendija, također izdvojiti će se više sredstava za nagrađivanje nadarenih učenika. Od značajnijih investicija u ovom području u planu je opremanje blagovaonice u medulinskoj osnovnoj školi, nabavka novih rasvjetnih tijela, te  projektna dokumentacija za proširenje područne škole u Banjolama.

U programu javnih potreba u kulturi povećana su sredstva za udruge koje provode programe u kulturi, također vjerujući da će slijedeće godine udruge moći nesmetano provoditi svoje programe u starom „normalnom“,  pa su povećana i sredstva za kazališne predstave, izložbe i čitaonicu. I program Udruga građana povećan je za  gotovo 100.000,00 kn u odnosu na ovu godinu i iznosi 300.000,00 kn.

Pročelnica Silvija Perica izvijestila je o prijedlogu proračuna za 2022. godinu, te o projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Ukupni prihodi i primici  u 2022. godini planiraju se u iznosu od 92.252.713,36 kn i  obuhvaćaju prihode OM i DV Medulin, pri čemu se 90.614.683,36 kn odnosi na OM, a 1.638.030,00 kn na DV Medulin. Prema izvorima, 43% prihoda su opći prihodi i vlastiti prihodi čija namjena nije propisana, dok 57% prihoda čine prihodi čija je namjena unaprijed propisana.

Prihodi od poreza  se planiraju u iznosu od 35,6 mil. kn što je 19% više nego 2021. godine. Rast se očekuje na prihodu od poreza na dohodak koji je i ove godine bolji od planiranog, te na porezu na kuće za odmor budući da se planira revizija poreznih obveznika.

Pomoći  se planiraju u iznosu od 7,3 mil.kn, što je 9% manje nego 2021. godine. Najznačajnije pomoći koje se očekuju naplatiti u 2022. godini jesu pomoći za ugradnju fotonaponskih elektrana na zgradama u vlasništvu Općine Medulin, za postavljanje kamera za kontrolu prometa na stupovima javne rasvjete, sredstva za rekonstrukciju balon dvorane u Banjolama, naplata sredstava za već ranije dovršen vrtić u Pomeru, te niz manjih projekata.

Prihodi od imovine  planiraju se u visini od 5,4 miliona, i prihodi od upravnih i drugih pristojbi planiraju se u visini od 33,7 miliona  što je  sve  na nivou 2021.  godine.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 2,3 miliona  od čega je najznačajnija stavka donacija Arena Hospitality Grupe za izgradnju nogostupa prema kampu Kažela.

Prihodi  od prodaje nekretnina  planiraju se u iznosu od 3,6 mil.kn, što je za čak 71% manje nego 2021. godine, a radi se isključivo o prodaji manjih dijelova okućnica i dijelova katastarskih čestica  uz vlasništvo mještana čime se ostvaruje predizborno obećanje  kandidacijske liste nositelja Ivana Kirca i platforme MORAMO o smanjenju na  najmanju moguću mjeru prodaje općinskih nekretnina.

Rashodi za zaposlene se u 2022. godini planiraju u iznosu od 16,1 miliona od čega 6,6 mil. kn otpada na DV Medulin, a 9,4 mil. kn se odnosi na Općinu Medulin. Povećanje ovih rashoda za   2% u odnosu na 2021. godinu, planirano je zbog planiranja  zapošljavanja dodatnih komunalnih redara i izvidnika.

Subvencije se povećavaju za 404.000,00 kn i to  Pulaprometu za  uvođenje dodatnih linija, te subvencije poduzetnicima koje se u 2022. godini planiraju u nešto većem iznosu.

Pomoći korisnicima drugih proračuna (JVP, PVZ, Dnevni centar za rehabilitaciju, škola Medulin) planiraju se u iznosu od 4,8 mil.kn i veći su za 30% iz razloga što se u 2022. godini planira pomoć ŽUC-u za rekonstrukciju prometnice na ulazu u Medulin.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 2,9 mil. kn što je na nivou prethodne godine.

Ostali rashodi u najvećem dijelu obuhvaćaju donacije udrugama i kapitalne pomoći. U 2022. godini planiraju se u iznosu od 8,7 mil. kn i najveći dio otpada na kapitalne pomoći Albanežu i Vodovodu.

Izdaci za financijsku imovinu iznose u 2022. godini 9,0 mil. kn, od čega je 1,3 mil. kn jamstvena pričuva za zaduživanje Albaneža, a ostatak se odnosi na otplate glavnica postojećih kredita. U 2022. godini planirana je i dokapitalizacija Albaneža u iznosu od 582.000,00 kn.

Proračun je nakon kratke rasprave vijećnika prihvaćen kako je i predložen od strane načelnika Ivana Kirca, uz tri suzdržana glasa vijećnika kandidacijske liste Gorana Buića.

Jednoglasno su donijete odluke o izvršavanju proračuna, o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s lista grupe birača, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluka o odvodnji  te o prijedlogu imenovanja Ronalda Kontešića članom nadzornog odbora Pula Herculanee d.o.o.

Odluka o izdavanju tabularne isprave trgovačkom društvu Wilim turist kako bi se omogućila uknjižba prava vlasništva na nekoliko  k.č. koje se nalaze unutar turističkog naselja Cintinera, temeljem Ugovora koji su zaključeni još devedesetih godina prošlog stoljeća izazvala je raspravu na sjednici, obzirom da su protiv te odluke bili vijećnici kandidacijske liste Gorana Buića.

Obzirom da se radi o zaključenom ugovoru iz  90tih godina, da je vijeće u prošlom sazivu donijelo odluku o izuzimanju predmetnih čestica iz javnog dobra, kako je naglasio Predsjednik vijeća Vladimir Veljović, bilo je za očekivati da vijećnici koji su  donijeli tu odluku o izuzimanju, budu za dovršetak ovog pravnog posla, odnosno za omogućavanje uknjižbe na nekretninama  koje je Općina  prepustila Wilim turistu d.o.o. pred više od 26 godina.

Načelnik Ivan Kirac izvijestio je vijećnike da je s vijećnikom iz Banjola, Ozrenom Grbavčićem i predsjednikom vijeća Vladimirom Veljovićem te mještanima Banjola održan sastanak na terenu na temu problematike šetnice. Dan nakon toga i službeno u vijećnici Općine uz dodatnu prisutnost vlasnika Wilim turista d.o.o.,  g. Emila Jukopile i članova njegove liste na kojemu je dogovoreno daljnje postupanje oko utvrđivanja pomorskog dobra, izgradnji i uređivanju šetnice uz plažu, realizaciji  nerazvrstene ceste uz zapadni dio naselja. Načelnik je izrazio uvjerenje da će se konačno, nakon više desetljeća sporova, urediti pristupi plaži Cintinera. Predmetna odluka usvojena je uz tri glasa protiv čime je zaključena posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovoj godini.

                                                                                                          OPĆINA MEDULIN