Općinsko vijeće Općine Medulin ima novog vijećnika

U petak, 04. veljače u   Vatrogasnom domu u Medulinu održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.

 

Sjednica je započela  uobičajenim  aktualnim satom te verifikacijom zapisnika, a nastavljena  prihvaćanjem zahtjeva  za stavljanjem  mandata Marka Zlatića  u mirovanje, zbog osobnih razloga, te verifikacijom mandata vijećnika s koalicijske kandidacijske liste IDS-a i ISU-a, Simeona Ukotića. 

 

Nakon toga vijećnici su donijeli set odluka koji se odnosi na osnivanje i funkcioniranje Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti, pa je tako donijeta odluka o njegovom usvajanju, imenovani su članovi povjerenstva te je usvojen poslovnik o radu povjerenstva.

To je još jedna od mjera kojom nova medulinska vlast pokušava što više unijeti red u prostor, koji je ocijenjen  najvažnijim resursom medulinske općine.

 

Povjerenstvo, u koje su imenovani:  Gianni Bužleta, mag. phil. hist. art., predsjednik, i Ana-Mari Počekaj, d.i.a. dopredsjednica, kao predstavnici Općine Medulin, te članovi: Helena Sterpin, d.i.a., dopredsjednica Društva arhitekata Istre, Vedrana Perić, d.i.a. i Darko Komšo, dipl. arheolog, imati će zahtjevan zadatak ocijene arhitektonsku uspješnost  projekata koji se namjeravaju realizirati  unutar zbijenih dijelova naselja i povijesnih jezgra, te za građevine svih namjena čija je površina veća od 400 m2 GBP. Osim navedenog, povjerenstvo će utvrđivati mogućnost odstupanja od normi definiranih prostornim planom koje se odnose na minimalnu širinu građevne čestice na građevnom pravcu u opravdanim slučajevima do max 20% mogućeg odstupanja,  mogućnost odstupanja od uvjeta definiranih prostornim planom koja se odnose na prilagodbu terena (nasipavanje/usijecanje), odnosno veće promjene konfiguracije terena i mogućnost osiguravanja parkirnih mjesta za zgrade javne i društvene namjene koje potreban broj parkirnih mjesta osiguravaju na javnim parkiralištima ili garažno parkirnim kućama izvan građevne čestice građevine javne ili društvene namjene.

 

U postupku  donošenja  Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP-a) medulinski vijećnici dali su pozitivno mišljenje na  prijedlog Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koji se  želi postići komunikacijom s javnošću te  koji definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

 

Uslijedilo je donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Medulin kojom se propisuju mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.

 

Ono što je najbitnije je propisivanje  novih mjera kojima je cilj spriječiti bespravnu gradnju na poljoprivrednom zemljištu pa se propisuje da je zabranjeno skladištenje građevinskog materijala na poljoprivrednom zemljištu, držanje strojeva i mehanizacije koja nije namijenjena za obavljanje poljoprivrednih radova, oštećivanje poljoprivrednog zemljišta u vidu iskopa i drugih radnji koji se ne izvode u cilju sadnje ili sijanja i održavanja plodnosti zemljišta te onečišćenje poljoprivrednog zemljišta otpadom (uključujući i biljne ostatke). Kako je obrazložio  pročelnik Goran Peruško, u slučaju iskopa temelja za bespravnu gradnju  na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredni redar će imati mogućnost izricanja novčanih kazni, te zatražiti  vraćanje   poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje.

 

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom donijeta je  Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada koja sadrži kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada; standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada; najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima; obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu; područje pružanja javne usluge; iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena; odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada; odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima; odredbe o ugovornoj kazni i opće uvjete ugovora s korisnicima. Nadalje Odlukom su definirani  kriteriji za umanjenje cijene javne usluge, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,  odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,  odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično.

 

U odnosu na raniju Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada prijedlog nove odluke drugačije definira kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, i to na način da se ukidaju podkategorije korisnika obzirom na djelatnost koju obavljaju.

 

Ono što će najviše zanimati stanovnike i gospodarstvenike na području Općine Medulin  je  činjenica da je cijene obvezne minimalne javne usluge za kućanstva 40,00 kuna a za nekućanstva 100,00 kn, što predstavlja gotovo najniže  cijene u okruženju.

 

Sve  mještane  Općine Medulin ali i njihove brojne goste veseli vijest da su  vijećnici jednoglasno podržali zaključivanje   Ugovora o sufinanciranju radova održavanja na ŽC 5133 donica Medulinska cesta (benzinska postaja Shell do škole) s Županijskom upravom za ceste I izvođačem – Istarskim cestama. Temeljem  predmetnog ugovora  obnoviti će se asfaltni pokrov na   cesti koji je  znatno oštećen, u dužini od  gotovo jednog kilometra.

 

Radovi su procijenjeni na iznos od 1.960.000,00 kuna a snositi će ih u jednakim omjerima Općina i ŽUC. Navedena činjenica  izazvala je diskusiju u vijeću, obzirom da su  vijećnici smatrali da bi veći dio ove investicije trebao biti ipak financiran  od strane ŽUC-a, obzirom da se radi o prometnici u njihovoj ingerenciji, te da se sredstva u ŽUC-u osiguravaju upravo za ovakve radove.

 

Sjednica vijeća zaključena je jednoglasnom odlukom o imenovanju Mirjane Duras Komparić ravnateljicom  Dječjeg vrtića Medulin