Općina Bale je nabavila 150 kompostera za kućanstva

Općina Bale je, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila 150 kompostera zapremnine od 350 litara za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta na otvorenom, ukupne vrijednosti 58.125,00 kuna koji će se podijeliti zainteresiranim korisnicima.

Zainteresirani građani mogu doći preuzeti komposter, svakim radnim danom od 08:00  do 9:00 sati u sjedište komunalnog društva FORLANETTE d.o.o., Istarska 13, Bale.

Zbog ograničenosti broja kompostera prvenstvo podjele bit će određeno prema redoslijedu zaprimanja i to za svako kućanstvo po jedan komposter. Podjela se vrši do isteka zaliha.

Komposteri služe za odlaganje biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) te vrtni ili zeleni otpad što čini gotovo trećinu kućnog otpada. Najbolji način zbrinjavanja biootpada je biološka obrada na mjestu nastanka (npr. kompostiranje odnosno pretvaranja organskog otpada u plodni humus).

 

Što se može kompostirati?

Sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka:

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha, peciva, listovi salate, kelja, blitve i sl.)
  • vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončanica za cvijeće, ostaci voća i povrća, korov, kora)
  • ostali biootpad (kora drveta, kosa, dlaka, slama, piljevina, iverje, papirne maramice, borove iglice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci.

 

Što se ne može kompostirati?

  • tekući ostaci hrane;
  • meso, riba, koža, kosti;
  • mliječni proizvodi, ulja i masti;
  • pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad;
  • obojeni i lakirani drveni otpad;
  • papirnati i stakleni otpad;
  • odjeća, cigarete.

 

Vjerujemo da će naši sugrađani prepoznati prednosti ovakvog načina zbrinjavanja biootpada, te od  nekorisnog otpada stvoriti korisni humus, kojeg će naknadno upotrijebiti u svom vrtu ili cvjetnjaku.

 

————————————————————————————————–

 

 Il Comune di Valle distribuisce 150 compostiere (biocompostiere)

 

Il Comune di Valle, con il cofinanziamento del Fondo per la protezione ambientale e l’efficienza energetica, ha acquistato 150 compostiere della capacità di 350 litri, per un valore complessivo di 58.125,00 kune.

I cittadini interessati possono ritirare la compostiera tutti i giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 presso la sede della società Forlanette d.o.o. in via dell’Istria 13, Valle.

A causa del numero limitato di compostiere, la priorità di distribuzione sarà determinata in base all’ordine di ricevimento e sarà distribuita una compostiera per ogni nucleo famigliare fino ad esaurimento delle scorte.

Le compostiere vengono utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti organici.

Rifiuti organici sono gli scarti di cucina (residui della preparazione degli alimenti) rifiuti del giardino o rifiuti verdi che costituiscono quasi un terzo dei rifiuti domestici. Il modo migliore di gestire i biorifiuti è il trattamento biologico dei rifiuti organici alla fonte (ad esempio il compostaggio o la conversione dei rifiuti organici in humus fertile).

 

Cosa PUÒ essere compostato?

Tutti i rifiuti vegetali scartati in cucina, giardino, frutteto e prato: – rifiuti di cucina (resti di bucce di frutta e verdure, gusci d’uovo, fondi di caffè e tè, resti di pane, foglie di lattuga, cavoli, bietola e simile) – rifiuti del giardinaggio o rifiuti verdi (erba sfalciata e siepi, foglie, rami, fiori appassiti, frutti caduti, terra dei vasi di fiori, scarti di frutta e verdura, erbe infestanti, corteccia) – altri rifiuti biologici (corteccia, capelli, peli, paglia, segatura, trucioli di legno, tovaglioli di carta, aghi di pino, piccole quantità di carta in cui è stata avvolta la spazzatura. Si ottiene un composto di qualità miscelando molti tipi di rifiuti vegetali.

 

Che cosa NON PUÒ essere compostato?

Il cibo residuo liquido; – carne, pesce, pelle, ossi – latticini, oli e grassi; – cenere, imballaggi, pneumatici, rifiuti pericolosi; – rifiuti di legno verniciato; – carta e rifiuti di vetro; – abbigliamento, sigarette

 

Siamo sicuri che i nostri utenti sapranno riconoscere i vantaggi di questo metodo di smaltimento dei rifiuti organici biodegradabili, che si trasformano in humus, che potrà essere utilizzato successivamente nell’orto o in giardino.