Specifičnim problemima preventivno će se baviti radne grupe Vijeća za prevenciju kriminaliteta PuleDrugu sjednicu Vijeća za prevenciju kriminaliteta (VPK) Grada Pule u pulskoj Komunalnoj palači otvorila je zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić, koja je prigodno pozdravila sve sudionike te zahvalila predstavniku Ravnateljstva policije Ivanu Pakšiću koji je tom prigodom održao kratko predavanje na temu prevencije u lokalnoj zajednici i radu VPK.

Pakšić je članove Vijeća za prevenciju kriminaliteta upoznao s rezultatima istraživanja koje ukazuju na važnost prepoznavanja specifičnih problema lokalne sredine i izrade programa koji će biti usmjereni na prepoznavanje rizičnih i zaštitnih faktora. Isto tako je ukazao na važnost provedbe inicijalnih istraživanja i anketiranja građana o percepciji sigurnosti. Posebno je naglasio važnost evaluacije rada i programa prevencije koji se provode. Članovi VPK su upoznati s dobrim praksama drugih VPK  kao i potrebi stvaranja radnih grupa koje će se baviti specifičnim problemima sa aspekta prevencije. Također je ukazao na potrebu takvog rada VPK koji se neće bazirati na nacionalnim programima prevencije, već će sukladno lokalnim specifičnostima i potrebama, inicirati i provoditi one programe koji su detektirani kao bitnima za lokalnu zajednicu.U nastavku sjednice formirana je Strateška grupa, stalni Stručni odbori koji će svojom stručnošću i znanjem doprinijeti radu Vijeća te je usvojen Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Osim Strateške grupe koja ima zadaću analize aktivnosti, izrade smjernica i organizaciju potpore stručnim odborima i inicijativama za koje se procjeni da unaprjeđuju sigurnost i kvalitetu života s aspekta sigurnosti građana, predloženo je formiranje i Odbora za sigurnost na javnim površinama i komunalni red, Odbora za sigurnost odgojno-obrazovnih ustanova i prevenciju svih oblika nasilja i vandalizam, Odbora za sigurnost cestovnog prometa, Odbora za prevenciju svih oblika ovisnosti i mentalno zdravlje, Odbora za sigurnosnu kulturu i svakodnevnu samozaštitu građana.

Stručni odbori određivat će prioritete, druge inicijative, projekte i programe te će ih predlagati Vijeću za prevenciju kriminaliteta kao moguće pravce djelovanja na prepoznate probleme u lokalnoj zajednici.

Ujedno, osnivanjem Stručnih odbora ispunjena je obveza iz  Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine u kojem je predviđeno osnivanje takvih tijela pri Vijećima za prevenciju kriminaliteta do 2020. godine, a s ciljem podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa na višu razinu od sadašnje.

Kristian Družeta, tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta ujedno i gradonačelnikov savjetnik za urbanu sigurnost upoznao je članove Vijeća s inicijativom osnivanja tijela u mjesnim odborima koji će raditi na problematici prevencije. Naglasio je i da se internet stranica VPK sada nalazi na preglednijem mjestu službenih internetskih stranica Grada Pule te najavio novi format izvješća o stanju sigurnosti u gradu Puli koji će biti dostupan u preglednijem obliku na internetskim stranicama Grada Pule.