Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin

Sinoć je u DVD Domu Općinsko vijeće  Općine Medulin održalo svoju 9. sjednicu vijeća s o0bimnim dnevnim redom od 30 točaka. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno postavljanjem pitanja vijećnika načelniku Ivanu Kircu i pročelnicima upravnih odjela. Najviše  se rasprava vodila oko pitanja bespravne gradnje, u nju su se uključili svi vijećnici, te je zaključeno da će se, sukladno već ranije dogovorenom, na tu temu organizirati posebna, tematska sjednica Općinskog vijeća.

 

Nakon što je dugogodišnja vijećnica s kandidacijske liste Gorana Buića Mirna Leverić zatražila  mirovanje mandata, te nakon što je mirovanje zatražio i Claudio Zuccon, verificiran je mandat vijećnici Ines Radošević.

Slijedeća točka dnevnog reda bio je prijedlog Načelnika  o ravnatelja Javne ustanove Kamenjak, o kojoj se raspravljalo više sati. Vijećnici su postavljali pitanja ravnatelju Aljoši Ukotiću, on je na njih odgovarao, te je nakon glasovanja bilo vidljivo da  Načelnikov prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova, odnosno da Aljoša Ukotić ostaje ravnatelj javne ustanove Kamenjak.  Predsjednik Općinskog vijeća zatražio je od Načelnika da opozove članove Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, koje je predložila Kandidacijska  lista Ivana Kirca, Elvisa Počereka i Tomislava Hodaka, te pozvao klub HDZ-a i  Kandidacijske liste Emila Jukopile da predlože  nove članove Upravnog vijeća. 

 

U daljnjem tijeku sjednice gotovo sve su odluke donijete jednoglasno. 

Tako je izmijenjena je  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Medulin kako bi se izmijenio obuhvat plana u morskom dijelu, a  ažurirani su nazivi javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku odnošenja Plana.

Donijet je Godišnji plana davanja koncesija  za 2022. godinu prema kojem se planiraju raspisati dva natječaja: jedan za crpljenje morske vode za hotelske bazene u Medulinu, te drugi za ski lift na lokaciji  uvale Šćuza u Pomeru i to ukoliko se steknu preduvjeti za raspisivanje natječaja za predmetne koncesije, odnosno ukoliko se izmijeni prostorni plan uređenja, odnosno ukoliko se dobiju upute nadležnog ministarstva o visini i načinu obračuna naknade za koncesiju crpljenja morske vode.

 

Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi reguliran je način izdavanja uplatnica za komunalnu naknadu, prema kojem se  komunalna naknada koja iznosi manje od 50 kn mjesečno za poslovni prostor, odnosno manje od 50 kuna dvomjesečno, za stambeni prostor, više neće plaćati jednom godišnje, već će se uplatnice izdavati svaka  dva mjeseca, zajedno s obračunom naknade za uređenje voda.

 

Kako bi se ujednačilo način upravljanja svim sportskim objektima na području Općine, izmijenjena je  Odluka  o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin prema kojoj je Općina Medulin preuzela upravljanje vanjskim sportskim igralištima kojima se bez naknade koriste  mjesni sportski klubovi, i to Sportski centar Banjole, a kojim je do sada upravljao Nogometni klub Banjole i Tenis klub Banjole.  Sportska zajednica i dalje upravlja sportskim građevinama – školskom sportskom dvoranom u Medulinu i  sportskom dvoranom u Banjolama. 

 

Vijećnici su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina i  plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme za 2022. godinu, a treba istaknuti dvije nove pozicije u Pomeru i to pozicije za prodaju osnovnih prehrambenih proizvoda i za prodaju novina i duhanskih proizvoda. Za obje pozicije raspisati  će se natječaj za zakup  u trajanju od pet godina, te je određen uvjet  obveznog rada tijekom cijele godine. Obzirom da su Pomerci ostali bez trgovine prehrambenih proizvoda, na ovaj način pokušati će se  omogućiti barem osnovna opskrba mještana.

 

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu krajem prosinca, obaveza je predstavničkog tijela donijeti etički kodeks u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Kodeksom je propisano zabrana  utjecaja  na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, te obveza izuzimanja  od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na poslovni interes ili poslovni interes povezane osobe. Na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća imenovati će se Etički obor i Vijeće časti koji će pratiti  primjenu Etičkog kodeksa.

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara zaštićenih područja kojima  upravlja  JU Kamenjak  za 2022. godinu, a  sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara  donijet je Pravilnik o provođenju preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite Javne ustanove Kamenjak, kojim  su određene obveze postavljanje i održavanja znakova upozorenja, zabrane loženja vatre, osim na određenim  mjestima, zabrana ulaska vozila u šume, zabrana kampiranja i dr.

 

Odlukom  o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma „Puntica“ Medulin  dana je suglasnost postojećem koncesionaru – Adriatic Yacht Charter za povjeravanje sporednih djelatnosti  održavanja plovila, popravka i izrade jedara i tendi, održavanja motora, djelatnost  chartera te usluge bankomata. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Veljović ostao je suzdržan u glasovanju  po ovoj točci dnevnog reda.

 

Nakon što je dosadašnji prinudni upravitelj upravljanja nekretninama, tvrtka Modul plus d.o.o. zatražio izmjenu odluke o određivanju prinudnog upravitelja iz 2010.  godine, raspisan je javni poziv za odabir novog prinudnog upravitelja, te je Općinsko vijeće donijelo odluku o određivanju  novog prinudnog upravitelja  i to tvrtke Castrum Pula 97 d.o.o. Navedena tvrtka preuzeti će upravljanje onim stambeno poslovnim zgradama koje se sastoje od tri ili više posebnih dijelova različitih vlasnika, a čiji vlasnici nisu sami odredili  upravitelja nekretnina.

 

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  donijet je Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Medulin za 2022. godinu, prema kojem se iznos od 50.000,00 kuna  planira uložiti u izradu izmjena i dopuna UPU-a Banjole.

 

Prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu donijet je  Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu prema kojem će se planirana sredstva  u visini od 5.000,00 kuna uložiti u svrhu okrupnjavanja, privođenja namjeni i povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, dok će se sredstva od . od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu, u iznosu od 80.000,00 kn  uložiti u katastarsko geodetske izmjere zemljišta te za podmirenje troškova u  vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu Vijeće je prihvatilo izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  i izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Medulin za 2021. godinu. Program gradnje realiziran je u iznosu od čak 19 milijuna kuna, dok je program gradnje realiziran  u iznosu od  15 milijuna kuna.

 

Odlukom  o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Medulin  isto je povjereno  općinskoj komunalnoj tvrtki Med eko servis, koja je tu  uslugu obavljala i do sada, a ova je odluka donijeta radi usklađivanja sa Zakonom o gospodarenju otpadom.  

 

Isto tako, radi usklađenja sa Zakonom o  gospodarenju otpadom donijeta je  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin kojom su predviđene  različite mjere, od postavljanja  videonadzora, izobrazno informativnih aktivnosti, redovitog nadzora, provođenjem akcija uklanjanja otpada do  naloga vlasniku za uklanjanje otpada.

 

Iz Izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u 2021. godini  vidljivo je  da je u 2021. godine prikupljeno 5.275 tona otpada, što je više  nego  2020. godine, ali je Općina Medulin dostigla cilj smanjivanja ukupnu količinu komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015.godinu. Isto tako, zabilježeno je i povećanje  količina odvojeno prikupljenog otpada.

 

Izvješćem  o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za 2021. godinu utvrđeno je da je u sklopu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu prikupljeno  1601 tona komunalnog otpada od čega je naviše bilo  građevinskog otpada (302 tone) papira i kartona (276 tona) drvene ambalaže (221 tona) i dr.

 

Odlukom  o izmjeni odluke o  komunalnim djelatnostima na području Općine Medulin dopunjen je naziv komunalne djelatnosti – održavanja igrališta i urbane opreme, dodavanjem i fitnes sprava, obzirom da u Općini ima nekoliko igrališta opremljenih fitnes spravama.

 

Sukladno uputi Ministarstva uprave donijeta je nova odluka  o isplati nakade za članove općinskog vijeća i odluka o isplati naknade za članove i predsjednika  vijeća Mjesnih odbora. Iznosi naknada nisu se mijenjali, te je zapravo samo postojeća odluka razdvojena na dvije  zasebne odluke.

 

Na koncu sjednice  vijećnici su donijeli Odluku o  prihvaćanju izvješća o radu Savjeta  mladih za 2021. godinu, čiji je glavni fokus u prošloj godini bilo donošenje Lokalnog programa, provođenje izvora za novi saziv Savjeta te  provedba i dovršetak  Projekta Mladi za Medulin – djeluj lokalno. 

 

OPĆINA MEDULIN