Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Lungomare”

Temeljem čl. 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pule – Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 17/13. 14/15, 2/18, 5/19, 2/20, 4/21, 5/21), kao ovlašteni predlagatelji dostavljamo
obrazloženi Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
”Lungomare”. Molimo za daljnje postupanje / upućivanje u proceduru nadležni upravni odjel
prije razmatranja na sjednici Gradskog vijeća.
PREDLAGATELJI
Klub vijećnika Možemo!
Temeljem članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odredbe članka 39. Statuta Grada Pula-Pola
(„Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 20/20) Gradsko vijeće
Grada Pule na sjednici održanoj dana …………..2022. godine, donosi
O D L U K U
o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungomare“
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
„Lungomare“ („Službene novine“ Grada Pule br. 12/12, 11/15 i 1/16 – pročišćeni tekst).
Članak 2.
Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungomare“ (u
daljnjem tekstu: Odluka o izradi) utvrđuju se pravna osnova, razlozi za izradu izmjena i dopuna
plana, obuhvat izrade izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i
programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja
geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji daju zahtjeve za
izradu plana koji su predmet ove Odluke te drugih sudionika koji će sudjelovati u procesima
koji su predmet ove Odluke, rokovi za izradu te izvor financiranja.
I. PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Lungomare“ (u daljnjem tekstu: III. Izmjene i
dopune UPU-a „Lungomare“) izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i
Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i
9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila
kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.
Pravna osnova za donošenje Odluke o izradi sadržana je u člancima 86., 89. i 113. Zakona.
II. RAZLOZI POKRETANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a
„LUNGOMARE“
Članak 4.
Izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ pristupa se radi preispitivanja svih planskih
rješenja iz trenutno važećeg urbanističkog plana poput, primjerice, gradnje hotela, plažnih
objekata, prostora nogometnog igrališta, planirane pristupne prometnice u istočnom dijelu
obuhvata plana koja čini prilaz planiranom hotelu, prostora infrastrukturnog objekta, mogućih
intervencija duž prostora plaža u obuhvatu plana te drugih rješenja za koje se pokaže potreba.
U važećem je UPU-u “Lungomare” osiguran prostor potreban za proširenje postojećeg uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda do III. stupnja pročišćavanja. Budući da se odustalo od
izgradnje novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja na lokaciji Lungomare,
površinu zone IS u obuhvatu plana treba smanjiti.
Sve navedeno se odnosi na površine namjene hotel (T1), sportsko rekreacijske namjene (R1),
uređene plaže (R21) parkiralište (P), plažnih objekata (Po), infrastrukturnog objekta (IS), kolnopješačke površine te zelene površine (Z), a sve radi ostvarenja kvalitetnijih uvjeta korištenja
prostora, u skladu s odredbama GUP-a.
Lungomare je jedini neizgrađeni obalni pojas u neposrednoj blizini grada Pule, a koji kao javna
gradska površina već generacijama nudi svim građanima prirodne i uređene plaže, čisto more,
šetalište te sportske i rekreacijske površine uz obalu i u šumi. Površina šume Lungomare
Generalnim urbanističkim planom grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 5a/08, 12/12,
5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst,
2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 i
6/21-pročišćeni tekst) kategorizirana je kao “zelena cjelina od posebnog lokalnog gradskog
značaja” u “cilju cjelovite zaštite i sustavnog vrednovanja zelenih površina na području grada,
a prema kriteriju veće krajobrazne, biološke i ekološke vrijednosti, te prostora veće estetske,
stilske ili kulturno-povijesne vrijednosti”.
Sveobuhvatno sagledavanje planskih rješenja je zasigurno pristup kakvom treba težiti prilikom
izrade novih, ali i izmjena važećih prostornih planova. Navedeno posebno u svjetlu okolnosti
da je trenutačno u tijeku procedura II. izmjena istog plana čija je svrha bila u vrlo kratkom roku
izmijeniti plan i ishodovati dokumente potrebne za proširenje igrališta kako bi se ostvarilo
pravo na donaciju umjetne trave koju nudi Hrvatski nogometni savez. Krajnji rok za ostvarenje
pretpostavki za donaciju umjetne trave, koje obuhvaćaju i ugovor s izvođačem pripremnih
radova, je 15. svibanj 2022., što nije moguće ostvariti s obzirom na fazu u kojoj se nalazi
postupak II. Izmjena UPU Lungomare. S obzirom na navedeno potrebno je preispitati
opravdanost nastavka procedure II. Izmjena UPU Lungomare koje su u tijeku.
Planirane intervencije u obuhvatu plana – hotel, pristupne prometnice, nogometno igralište s
pripadajućim sportsko-servisno-ugostiteljskim centrom, tri ugostiteljska objekta u šumi,
izgradnja lifta koji povezuje hotel s plažom i izgradnja komunalne infrastrukture za navedene
sadržaje – umanjile bi postojeći zeleni fond. Politika održivosti nalaže da se zeleni fond ne
samo održava u postojećem obujmu, već je potrebno težiti njegovom povećanju.
III. OBUHVAT IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a „LUNGO MARE”
Članak 5.
Obuhvat izrade III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ se u odnosu na važeći
obuhvat UPU- a “Lungomare“ ne mijenja.
IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a „LUNGOMARE“
Članak 6.
Područje obuhvata plana obuhvaća pretežito neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja
naselja Pula i nalazi se unutar prostora ograničenja Zaštićenog obalnog područja mora.
Nakon donošenja UPU-a “Lungomare” te njegovih izmjena i dopuna iz 2015. godine, uslijed
daljnjeg sagledavanja potreba građana za prostorom, koji je uvijek bio korišten kao javni
prostor, ukazala se potreba preispitivanja (provjere i redefiniranja) pojedinih planskih rješenja
na spomenutom području, a sve radi ostvarenja čim kvalitetnijih uvjeta korištenja prostora.
Važećim je GUP-om Grada Pule površina šume Lungomare kategorizirana kao “zelena cjelina
od posebnog lokalnog gradskog značaja” u “cilju cjelovite zaštite i sustavnog vrednovanja
zelenih površina na području grada, a prema kriteriju veće krajobrazne, biološke i ekološke
vrijednosti, te prostora veće estetske, stilske ili kulturno-povijesne vrijednosti”.
Pretpostavke UPU-a Lungomare na snazi kao i II. izmjena, koje su u tijeku, su sječa šume za
proširenje nogometnog igrališta i pratećih sadržaja, za pristupne ceste planiranom hotelu,
izgradnju hotela, ugostiteljske plažne objekte u šumi, proširenje zone rezervirane za pročistač
otpadnih voda, za izgradnju lifta, te izgradnju nove komunalne infrastrukture potrebne za
izgradnju novih sadržaja. Stoga je nužno preispitati i uskladiti potrebe vlasnika zemljišta s
potrebama građana i očuvanja i unapređenja “zelene cjeline od posebnog lokalnog gradskog
značaja”
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a
„LUNGOMARE“
Članak 7.
Izradi III. izmjena i dopuna UPU-a “Lungomare” pristupa se radi stvaranja prostorno –
planskih preduvjeta za kreiranje prostora Lungomare za potrebe građana u sklopu kojih je
potrebno ostvariti sljedeće ciljeve:
– preispitivanje (provjera i redefiniranje) planskih rješenja u dijelu hotela (T1), nogometnog
igrališta te površina sportske namjene (R1), uređene plaže (R21), parkirališta (P), kolnopješačkih površina i zaštitnih zelenih površina (Z), plažnih objekata (PO) i uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda (IS),
– preispitivanje planskih rješenja u odnosu na mogućnosti utvrđene GUP-om,
– preispitivanje potrebe dovršenja pokrenutog postupka II. izmjena UPU Lungomare.
U ovisnosti o izvršenim izmjenama i/ili dopunama na odgovarajući će se način izvršiti
usklađenje svih relevantnih (tekstualnih i grafičkih) dijelova plana.
VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
PLANA
Članak 8.
III. Izmjene i dopune UPU-a „Lungomare“ izradit će se u HTRS sustavu. Za potrebe izrade II.
Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ važeći UPU „Lungomare“ prenijet će se u HTRS
sustav.
Za izradu III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ nije planirana izrada posebnih stručnih
podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog
djelokruga osiguravaju javnopravna tijela kao i sva raspoloživa dokumentacija u posjedu
Nositelja izrade koja se pokaže relevantnom za provedbu postupka predmetnih izmjena i
dopuna plana. U navedenu dokumentaciju ulazi i Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju
u okviru pokrenutog postupka II. ciljanih izmjena UPU Lungomare a radi osiguranja prava
građana na sudjelovanje u odlučivanju.
Ukoliko se tijekom izrade plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od
značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručno rješenje izradit će Stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15),
u suradnji s Nositeljem izrade – Upravnim odjelom za prostorno uređenje, komunalni sustav i
imovinu Grada Pule.
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a
„LUNGO MARE“ TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVARI U
IZRADI
Članak 10.
U postupku izrade III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“ tražit će se sudjelovanje i podaci,
planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:
• Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
• Ministarstvo poljoprivrede,
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
• Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
• Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Puli,
• MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite
Pazin,
• HAKOM – Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti,
• Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,
• Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,
Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:
• Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje,
• Županijska uprava za ceste Istarske županije,
• Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet,
• HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula,
• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,
• Vodovod Pula d.o.o. Pula,
• Pragrande d.o.o. Pula,
• Plinara d.o.o. Pula,
• Lučka uprava,
• Lučka kapetanija,
• Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
Odsjek za izgradnju, održavanje i promet,
• Zavod za prostorno uređenje Istarske županije,
• Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,
• Mjesni odbor Stoja.
U postupak izrade uključit će se Društvo arhitekata Istre. Ako se tijekom izrade III. Izmjena i
dopuna UPU-a „Lungo mare“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi
sudionici.
Članak 11.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“ je 30 dana od
dana dostave ove Odluke o izradi.
U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi ne dostave svoje zahtjeve u
roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.
Članak 12.
U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi
moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno
tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju pri izradi i
donošenju III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ uzimaju se u obzir uvjeti koji su od
utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.
U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno,
Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je dužan to posebno obrazložiti.
Članak 13.
U skladu s odredbama članka 91. Zakona, javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati
uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu III. Izmjena i dopuna
UPU-a „Lungomare“ određeni ovom Odlukom o izradi.
IX. ROKOVI ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a „LUNGO MARE“
Članak 14.
Za izradu III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“ utvrđuju se slijedeći rokovi:
• I. faza: izrada Nacrta Prijedloga plana u svrhu utvrđivanja Prijedloga plana za javnu
raspravu – u roku od 30 dana po dostavi zahtjeva na Odluku o izradi plana Stručnom
izrađivaču,
• II. faza: Javna rasprava o Prijedlogu plana (utvrđenog na temelju Nacrta Prijedloga plana)
– u trajanju od 15 dana,
• III. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi (sukladno odredbama Zakona),
• IV. faza: izrada Nacrta Konačnog prijedloga plana – u roku od 15 dana po izradi Izvješća
o javnoj raspravi,
• V. faza: izrada elaborata Konačnog prijedloga plana – u roku od 10 dana od Zaključka
Gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,
• VI. faza: pribavljanje potrebne suglasnosti Ministarstva prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine na Konačni prijedlog plana (sukladno
odredbama Zakona) te upućivanje plana Gradskom vijeću na donošenje,
• VII. faza: dostava završnog elaborata plana – u roku od 15 dana od donošenja izmjena i
dopuna plana od strane Gradskog vijeća,
• VIII. faza: dostava pročišćenog elaborata plana – u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana.
Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost
Nositelja izrade i Stručnog izrađivača, osim rokova propisanih zakonom.
X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA UPU-a „LUNGO
MARE“
Članak 15.
Sredstva za izradu III. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungo mare“, kao i ostalih potrebnih troškova
vezanih uz izradu istoga, osigurat će se u proračunu Grada Pule.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.
KLASA:
URBROJ:
Pula,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE-POLA
PREDSJEDNICA