Općini Medulin odobreno 3.06 milijuna kuna za postavljanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije.

 

Temeljem prijave Općine Medulin na Program „Energija i klimatske promjene“  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  donijelo je  13. svibnja 2022. godine Odluku  o financiranju projektnog prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“  u vrijednosti od 408.109,80 EUR-a ( 3,06 milijuna kuna) od čega  je vlastito učešće Općine Medulin 287.889,00 kuna.

Projektom se planira instalirati sedam fotonaponskih elektrana  na krovovima objekata: pročistača u Premanturi i Medulinu, poslovne zgrade na Kamiku, DVD Doma, te dječjeg vrtića u Pomeru i dvije elektrane na  vrtić u Medulinu, snage od  5 do 83,8 kW izlazne snage.           

Svaka od instaliranih FNE će se priključiti na postojeću elektroenergetsku mrežu, s ciljem potrošnje većine proizvedene el. energije na objektu te eventualne predaje “viška” proizvedene električne  energije  u javnu elektroenergetsku mrežu.

Realizacija projekta  omogućiti će proizvodnju 0,234 MW iz energije sunca. Novoinstalirani kapaciteti Općine Medulin za korištenje energije iz obnovljivih izvora pridonijet će povećanju  proizvodnja energije sunca za 330,42 MWh/god, dok će se godišnja emisija CO2 umanjiti za 52,41 t.

Pomoću FNE, sunčeva energija koristit će se kao izvor električne energije. 

 

Općina Medulin teži kontinuiranom ulaganju u gospodarski i društveni napredak sa svrhom povećanja kvalitete života, a korištenjem energije sunca kao dostupnog resursa napravit će znatan iskorak u tom smjeru te doprinijeti održivom razvoju na lokalnoj, regionalnoj, ali i nacionalnoj razini.

Navedeno će rezultirati ojačanim kapacitetima za upravljanje i promicanje korištenja solarne energije na području općine Medulin.