OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN O MOGUĆNOSTI UGOVARANJA USLUGE PREUZIMANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ KUHINJA I KANTINA (KLJUČNI BROJ KB 20 01 08-BIOOTPAD)”

Med eko servis d.o.o., kao davatelj javne usluge na području Općine Medulin, od 01.lipnja 2022.godine nudi mogućnosti ugovaranja usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 – biootpad).

 

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.

 

Članak 22. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisuje opću obvezu odvojenog prikupljanja otpada, a u st. 3. proizvođačima biootpada nalaže obavezu da takav otpad predaju odvojeno od ostalih vrsta optada ovlaštenoj osobi, ili da ga recikliraju na mjestu nastanka.

 

Otpad od hrane ne smije se bacati u istu posudu s miješanim komunalnim otpadom, niti izlijevati u kanalizacijski sustav!

 

Med eko servis nudi uslugu preuzimanja biootpada u posudama od 120 l. Posude obložene vrećicom osigurava Med eko servis. Usluga bi se vršila na način da se prilikom preuzimanja pune posude korisniku ostavi nova čista posuda obložena biorazgradivom vrećicom.

 

Biootpad iz kuhinja i kantina preuzimao bi se po pozivu sukladno potrebama korisnika usluge.

 

Cijena preuzimanja posude od 120 l iznosi 120,00 kuna + PDV odnosno 135,60 kuna.

 

Ukoliko ste zainteresirani za ugovaranje usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 – biootpad) pozivamo Vas da nas kontaktirate radi sklapanja ugovora na tel. 052/573-136 ili na mail: daniela.mezulic@medekoservis.hr

 

MED EKO SERVIS D.O.O.