REZULTATI TROGODIŠNJE ANALIZE: Kaštijun nema štetnih utjecaja na zdravlje mještana

Nakon sveobuhvatne analize te dobivenih komparativnih rezultata ispitivanja u razdoblju od 2018. do 2021. godine, ustvrđeno je da nema poveznice između okolišnih čimbenika i zdravlja ispitanika s područja ŽCGO Kaštijun. Ispitivanje je provodio Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša, Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskim fakultetom u Rijeci, a obuhvaćao je ispitivanja i praćenje stanja podzemnih i otpadnih voda, te kvalitetu tla i zraka i biološki monitoring.

Jedini parametar koji je ukazivao na antropogeni utjecaj na kvalitetu podzemne vode kroz četverogodišnje praćenje bio je amonij, a koji je posljedica utjecaja poljoprivrede u okolici, te procjednim vodama iz odlagališta neopasnog otpada starog Kaštijuna, koji je u fazi sanacije.

Po pitanju otpadnih voda, prekoračenja su zabilježena isključivo kod parametra nitrata i to u prosincu 2018. godine, ožujku i listopadu 2019. godine, te listopadu i prosincu 2020. godine. Prekoračene granice nitrata u analiziranim trenutnim uzorcima obrađene otpadne vode ne predstavljaju ekološku i zdravstvenu prijetnju, jer se voda ponovno koristi u zatvorenom sustavu ŽCGO Kaštijun.

Komparativni rezultati ispitivanja praćenja kvalitete tla, pokazali su da su utvrđene MDK (maksimalno dopuštene koncentracije) unutar granica propisanih za tlo namijenjeno poljoprivredi.

Na praćenom području ŽGCO Kaštijuna od 2019. do 2021. godine kvaliteta zraka je bila prve kategorije – čist ili neznatno onečišćen zrak, te nisu prekoračene granične vrijednosti za niti jedan praćeni parametar

Nadalje, provedena analiza obuhvaćala je i olfaktometrijska mjerenja na utjecajnom području ŽCGO Kaštijun u 2021. godini. Od ukupno 1764 mjerenja u 99,54 % slučajeva nije zabilježena pojavnost neugodnih mirisa, dok je u 0,23 % slučajeva zabilježen izuzetno slab miris, te u 0,23 % slučajeva slab miris. Tijekom mjerenja zabilježeni su neugodni mirisi u naseljima Vinkuran, Valbonaša, Banjole, koji su bili kiselo-slatkog mirisa, te su se pojavljivali i u području ŽCGO Kaštijun.

Rezultati provedenih biološkog monitoringa, odnosno istraživanja izloženosti ispitanika iz okolice ŽCGO Kaštijun hlapljivim aromatskih ugljikovodicima (BTEX: benzen, toluen, etilbenzen i izomeri ksilena) pokazali su da su izmjerene vrijednosti BTEX-a u urinu izuzetno niske, na primjeru posebno toksičnog benzena i ne mjerljive.

Provedene ankete su pokazale da dvije petine ispitanika ima prekomjernu tjelesnu masu i pretilost te su stoga u umjerenom riziku za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Dvije trećine ispitanika imalo je umjereno do karakterističnu pripadnost mediteranskoj prehrani, čime bi mogli ostvariti zaštitni učinak prehrane.

Prema cjelogodišnjem praćenju i dobivenim rezultatima pojavnost neugodnih mirisa narušila je kvalitetu života u naseljima. Anketiranje je pokazalo trenutnu zabrinutost ispitanika o stanju okoliša u kojem žive i mogućem negativnom utjecaju Kaštijuna na kvalitetu njihovog života.

Program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun nastavlja se i u 2022. godini, a planirano je praćenje ekoloških pokazatelja: vode, tla, zraka i mirisa. Nastavkom Programa na području djelovanja ŽCGO Kaštijun osigurava se kontinuitet u praćenju mogućih zdravstvenih rizika i narušavanja kvalitete života.

KABINET ŽUPANA