NA MEDULINSKOM OPĆINSKOM VIJEĆU USVOJENE ODLUKE O DONOŠENJU UPU STUPICE 2 I IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU UPU VINKURAN STRANA

Sjednica vijeća započela je donošenjem Odluka o usvajanju UPU Stupice 2 i  UPU Strana. Oba prijedloga odluka obrazložili su predstavnici izrađivača planova iz tvrtke Urbanistica d.o.o. i Urbanističkog instituta Hrvatske.

Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice 2 donosi se za područje koje je Prostornim planom uređenja Općine Medulin   određen kao dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja  ugostiteljsko turističke namjene ukupne površine 5,17 ha. Planom je razgraničen prostor prema namjeni i korištenju za ugostiteljsko turističku namjenu – turistička naselja te javne prometne površine koje obuhvaćaju kolne i pješačke površine, drvorede i zelene površine.

Planom  je predviđena izgradnja devet zasebnih turističkih naselja površine od 0,22 do 0,84 ha, od 12 do 81 postelje. Turističko naselje predstavlja jedinstvenu prostorno – funkcionalnu cjelinu s jedinstvenim upravljanjem u kojima su: recepcija, smještajne  jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Planom je propisan najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice  na 0,3, te najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti na 0,8. Najveća dopuštena visina centralnih smještajnih građevina je 8,5 m s jedenom podzemnom i dvije nadzemne  etaže, dok je najveća dopuštena visina paviljona i vila 7,5 m te pratećih građevina 5 m.

Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti parkovno uređeni prirodni teren.

Odlukom o izmjenama i dopunama UPU Strana donosi se plan za dio naselja Vinkuran površine 2 ha, a u njemu se planiraju  površine za stambenu namjenu, javnu i društvenu namjenu – predškolsku, za mješovitu namjenu – pretežito stambenu, prometne, pješačke i javne zelene  površine.

Sve stambene jedinice koje će se  graditi unutar obuhvata plana  mogu imati najviše tri stambene jedinice, te mogu biti visine do 9 m.

Uslijedilo je donošenje  Odluke o dodjeli općinskih nagrada i priznanja za 2022. godinu. Na temelju prijedloga Komisije za nagrade i priznanja, Općinsko vijeće odlučilo je u 2022. godini nagradu Općine Medulin, kao najviše priznanje Općine dodijeliti 119. brigadi, Počasnim građaninom proglasiti  pok. Damira Demarina  te Svečane  povelje dodijeliti: Leoni Giotta, Dr.sc. Ivanu Lorencinu, Luciu Lorencinu, Zboru Župne crkve Sv. Agneze i Ivanu Karasiju. 

Pročelnica za proračun i financije Silvija Perica prezentirala je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2021. godinu, prema kojem su ukupni prihodi i primici u 2021. godini realizirani u  iznosu od 92.751.847,89, odnosno  93% plana, te ukupni rashodi u iznosu od 91.006.093,46  odnosno  85% plana.

Najznačajnije stavke ostvarenog višak prihoda po strukturi su slijedeće: opći prihodi i primici u iznosu od 7.613.000,00, komunalni doprinos u iznosu od 2.880.000,00, boravišna pristojba u iznosu od 1.153.000,00 te višak DV Medulinu iznosu od   795.000,00, dok je ostvaren manjak na stavkama  pomoći i donacije u iznosu od   -5.258.000,00 za  gradnju dječjeg vrtića Pomer i Parka povijesti Banjole, a koji se prihodi očekuju u 2022. godini.

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini utrošeno je 19.830.194,08 kn, što je 28% više nego 2020. godine, te 77 % plana.  U prometnice je u 2021. godini uloženo 6.355.166,00 kn, od čega je 3,2 mil. kn uloženo u malu zaobilaznicu u Medulinu te 1,2 mil. kn u prometnicu u Vintijanu. U ostale građevinske objekte uloženo je 10.065.877,00 kn, od čega je najznačajnija investicija u 2021. godini bila proširenje groblja u Medulina na što je utrošeno 2,7 mil. kn, zatim Park povijesti Banjole na koji je utrošeno 1,9 mil. kn, oborinska kanalizacija na koju je utrošeno 1,9 mil. kn, javna rasvjeta na koju je utrošeno 2,1 mil. kn, zatim bike staza Kamik, nogostup Vinkuran i niz drugih manjih investicija u svim naseljima Općine Medulin.

Općinski vijećnici usvojili su  Godišnji plan  razvoja sustave civilne zaštite  na području Općine Medulin za 2022. godinu sukladno kojem je za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022. godine planirano 1,2 milijuna kuna, i to za pojedinačne aktivnosti svih sastavnica civilne zaštite: Stožera civilne zaštite, područne vatrogasne  zajednice, DVD Medulin, Povjerenike civilne zaštite, Gradsko društvo crvenog križa, Službe civilne zaštite VZIŽ, Županijski zavod za HMP i sufinanciranje sustava civilne zaštite.

Donijeta je i Odluka o usvajanju  Izvješća o  stanju sustava civilne zaštite na području Općine Medulin za  2021. godinu prema kojem je vidljivo da je  JVP Pula  na području Općine Medulin imala ukupno 55  intervencija s 203 sudionika pri čemu svakako valja izdvojiti značajnu intervenciju na gašenju požara na plovilima u luci Medulin te  čak 16 akcija spašavanja  ljudi i imovine. Značajne su bile i aktivnosti DVD Medulin i to ne samo  u akcijama gašenja požara, tehničkih intervencija i potraga  već i u poslovima redovitog prijevoza vode, punjenja pojilišta, ispomoć u pranju ulica i dr.

Osim navedenog, donijeta je i  Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iz kojeg je vidljivo da je na području Općine zabilježeno 11% manje požara  nego 2020. godine. Iako je i na otvorenim površinama zabilježeno 15,6% požara manje, ipak je zabilježeno povećanje  opožarene površine za čak 119 ha.

Uslijedilo je donošenje Izmjena i dopuna Općinskih odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja igrališta i urbane opreme, o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općina Medulin za 2022. godinu, o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima i postupku  natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u kojima su se unijele manje izmjene.  

Na koncu je donijeta Odluka  o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Medulin temeljem koje je   povećan koeficijent za radno mjesto referenta I ( u što spada radno mjesto prometno komunalnih redara) utvrđen je koeficijent za komunalne izvidnike, te  je uvedena još jedna kategorija, referenta IV. Korekcija plaća za komunalno prometne redare  motivirana je činjenicom da je na raspisani natječaj za komunalne, prometne i poljoprivredne redare zaprimljeno jako malo prijava, te da se  nakon provedenog postupka testiranja, nitko nije primio u službu. Vjerujemo da će  povećanje plaće utjecati  na zainteresirane kandidate da se jave na natječaj koji će se ponoviti  u narednim danima.