Reagiranje načelnika na novinski članak u svezi Odluke o donošenju UPU Stupice 2

Poštovani mještani,

 

posljedično na današnji neistinit, obmanjujući i krajnje neodgovoran naslov u medijima o Premanturi koji je uzrokovao mnoštvo upita donosimo Vam u nastavku objašnjenje  u svezi donošenja UPU Stupice 2.

 

Prostor kojeg obuhvaća UPU Stupice 2 je građevinsko područje, te je tamo već sada moguća gradnja, što je definirano prostornim planovima višeg reda županijskim i prostornim planom Općine Medulin. U prijevodu, donošenjem UPU-a Stupice 2 nisu nastala „nova“ građevinska područja, već su postroženi uvjeti gradnje u postojećim građevinskim područjima.

Razlog je to radi kojega su se planovi mijenjali što je u skladu s programskim ciljevima.

Obuhvat plana se veže na postojeće naselje Premanture, odnosno obuhvaća dio već izgrađenog naselja i dio prostora u smjeru sela, te nema nikakve veze sa zaštićenim područjem Kamenjak, kao što je i vidljivo na skici.

Zašto je važno donositi Urbanističke planove uređenja?

Ono što je najznačajnije jest činjenica da je ranije postojao Urbanistički plan ne bi nastale sve one zgrade prema kampu Stupice jer za takve predimenzionirane objekte ne bi bilo moguće ishodovati građevinsku dozvolu, budući da Urbanistički plan propisuje bitno strože uvjete gradnje od Prostornog plana. Dakle, prostorni planovi su veoma važni strateški dokumenti koji čuvaju prostor!

Urbanističkim planom uređenja definira se detaljno položaj prometnica, zelenih površina, parkirališta, zone društvene namjene (vrtić, škola, ..) i slično. S druge strane Prostorni plan je plan višeg reda i ne definira navedene elemente, već se donosi za prostor cijele općine i općenitije artikulira prostor. 

Najveća dopuštena visina objekata po UPU Stupice 2 je P+1 odnosno prizemlje i jedan kat, a trenutno stanje na terenu u neposrednoj blizini su građevine visine prizemlja i 3 kata, koje su nepovratno nagrdile izgled mjesta. Ono što smo u mogućnosti napraviti jest ograničiti buduću gradnju u primjerene gabarite.

Temeljni planski dokument Općine Medulin je Prostorni plan uređenja općine Medulin (PPUO Medulin) kojim se uređuje ukupni prostor Općine. Glavna značajka plana ove razine je da se njime određuju građevinska područja, a plan također određuje način korištenja prostora, namjenu površina i infrastrukturu. PPUO Medulin također određuje i obuhvate izrade prostornog plana užeg područja odnosno urbanističkog plana uređenja (UPU) kojim se uređuje prostor naselja ili neke izdvojene zone specifičnog tipa korištenja (turizam, proizvodnja, poslovni sadržaji…). Urbanistički planovi uređenja (UPU) donose se za građevinska područja određene namjene, a mogu se raditi za naselja ili zone specifične namjene (npr. ugostiteljsko turistička) te su u odnosu na gore navedeni PPUO puno detaljnije razrađeni i mogu imati određene strože lokacijske uvjete za gradnju.

U konkretnom slučaju područje Stupica je Prostornim planom Istarske županije utvrđeno kao turističko razvojno područje te je isto preuzeto u PPUO Medulin. Područje je podijeljeno u četiri zone odnosno četiri UPU-a od kojih se jedna odnosi na postojeći kamp Stupice, a preostale tri zone su neizgrađene. Obuhvat UPU Stupice 2 se nalazi između navedenog postojećeg kampa i samog naselja. Unutar obuhvata plana planirana je istočna obilaznica što je bitan preduvjet za realizaciju kojim bi se bitno smanjilo prometno opterećenje centra Premanture.

Prostornim planom Općine Medulin utvrđeni su uvjeti gradnje za područja na kojima nije izrađen UPU odnosno ne postoji obveza izrade UPU-a. Kao primjer možemo navesti  da u navedenim područjima sve građevine mogu imati najviše tri nadzemne etaže te je propisana maksimalna visina 10,00 metara. Budući da UPU može biti stroži od plana višeg reda u UPU Stupice 2 nije omogućena takva predimenzioniranu gradnja već je ona ograničena na dvije nadzemne etaže i 8,5 metara visine za centralnu građevinu turističkog naselja te na 7,5 metara visine za paviljone i vile, i na jednu nadzemnu etažu i 5 metara visine za građevine pratećeg sadržaja.

 

 

                                                                                                          NAČELNIK

OPĆINE MEDULIN

Ivan Kirac, bacc. oec.