Kreću Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije

 

Na današnjoj sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, a kako je uvodno naglašeno prostorno planiranje i donošenje prostornih planova, kao strateških dokumenata, su dugoročni procesi, zakonom jasno definirani. Iz tog razloga, odlučeno je da se ide u izmjene i dopune Prostornog plana, kako bi se maksimalno skratili rokovi, a ujedno i realizirale pokrenute inicijative. Posljednje Izmjene i dopune Prostornog plana IŽ donesene su 2016. godine, a do danas su neprekidno pristizale inicijative od gospodarskih subjekata, privatnih osoba, gradova i općina. Sada se pristupa izmjenama i dopunama isključivo zbog: određivanja obuhvata zahvata radi planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije; preispitivanja mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru;  revizije Odredbi za provedbu PPIŽ u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora; izmjena pojedinih planskih rješenja prometnog sustava: pomorskog, cestovnog i željezničkog, kao i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme; planiranja građevina za gospodarenje otpadom; usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg PPIŽ; te usklađenja pojedinih segmenata PPIŽ s izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima.

Još jedna Odluka koja je usvojena odnosi se na osnivanje ustanove Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per il sviluppo della pesca e acquacoltura della Regione Istriana, s ciljem razvijanja ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave; razvijanja djelatnosti kojima se ostvaruju alternativni prihodi lokalnih ribarskih zajednica; poticanja inovativnih načina dodavanja vrijednosti ulovu; diversifikacije ribolovnog gospodarstva; kao i suradnje znanstvenika, ribara i ribarske industrije.

Spomenimo i da je Skupština usvojila i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Podsjetimo, u svibnju su Bolnica, Županija, istarski gradovi i općine, na inicijativu istarskog župana Borisa Miletića, potpisali Pismo namjere o suradnji na Projektu rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici s prvenstvenim ciljem zadovoljavanja potreba djece rođene s neurorizicima i njihovih obitelji s područja cijele Istarske županije.