U Medulinu održana 13. sjednica Općinskog vijeća

13. sjednica Općinskog vijeća započela je zahvalom predsjednika vijeća Vladimira Veljovića vijećnici Mirni Mihovilović Radolović i načelniku Ivanu Kircu, koji su, kao pripadnici DVD-a Medulin aktivno sudjelovali u gašenju nedavnog katastrofalnog požara koji je poharao dijelove Općine Medulin i Grada Pule. Svi su se vijećnici pridružili čestitkama i zahvalu iskazali velikim pljeskom.

Na sjednici je nakon održanog aktualnog sata u kojem su vijećnici postavljali pitanja u vezi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, komunalnog reda i sl. jednoglasno prihvaćena promjena Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine kojom će se omogućiti, osim dosadašnjeg tonskog i video snimanje svake sjednice, kako bi se omogućila objava video snimki na općinskim web stranicama, a sve u cilju povećavanja transparentnosti i javnosti rada Vijeća.

Nakon toga, donijeta je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin i Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša kojima će se omogućiti u zoni Valbonaša postavljanje solarne elektrane, obzirom da, zbog blizine ŽCGO Kaštijun, nije bilo zainteresiranih za gradnju planiranog trgovačkog centra.

Najveći dio dnevnog reda odnosio se na izmjenu proračuna Općine Medulin te svih popratnih programa temeljem kojih se ukupni prihodi i primici povećavaju za 7.914.161,54 kuna, rashodi i izdaci povećavaju se za 10.672.418,20 kuna, a preneseni višak prihoda iz prethodne godine povećava se za 2.758.256,66 kuna.

Najveće promjene su na pozicijama poreza i prireza na dohodak za 1,9 milijuna, poreza na promet nekretnina za 850.000,00, grobne naknade za 1,2 milijuna, te EU pomoći za 3,9 milijuna za projekte: Historic, fotonaponske elektrane, bike staze i dr., a povećavaju se i primici od zaduživanja za milijun kuna.

Rashodi se povećavaju za 10,6 milijuna od čega samo na povećanje troškova električne energije otpada 2,2 milijuna, te 2,3 milijuna kapitalne pomoći Albanežu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izgradnju kanalizacije. Povećava se i subvencija Pulaprometu, dok se kapitalne pomoći povećavaju Vodovodu i Medeko servisu.

Rashodi za nabavku nefinacijske imovine povećavaju se za 3,5 milijuna, od čega se 802.000,00 odnosi na imovinsko pravne odnose, 1.000.000,00 za povećanje ulaganja za modernizaciju javne rasvjete, 400.000,00 kn za bike stazu Premantura-Kamik, te 928.000,00 kn za bike stazu Medulin-Pula.

Izdaci za financijsku imovinu povećani su za 1,8 milijuna, od čega se s 500.000,00 kn planira izvršiti povrat beskamatnog zajma državi, koji je odobren za prevladavanje Covid krize, a za ostatak se planira izvršiti prijevremeni povrat kredita za izgradnju groblja u Medulinu obzirom da je grobna naknada naplaćena u znatno višem iznosu od planiranog.

Vijećnici su prihvatili zahtjev državnog odvjetništva te je dozvoljena uknjižba pomorskog dobra utvrđenog na poluotoku Vižula u ukupnoj  površini od 3.162 m2.

Donijeta je odluka o potpisivanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju temeljem koje će se Općina Medulin priključiti najvećem svjetskom pokretu gradova i općina usmjerenom na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. Potpisnici se obvezuju na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za 40 % do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.

Na koncu je donijeta odluka kojom je osnovan Savjet za energetsku učinkovitost, koji osobito promiče: poduzetništvo u području energetike, učinkovito i racionalno korištenje energije, investiranje u energetski sektor i zaštitu okoliša. U savjet su imenovani:  dr. sc. Ivan Lorencin, Marko Zlatić, Robert Rojnić, Goran Buić i Ana-Mari Počekaj.