Županija financira sustavno praćenje utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na lokalno stanovništvo

Sukladno županijskom Planu za zdravlje i socijalno blagostanje, i ove godine nastavlja se sa sustavnim kontroliranjem utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš, za što su danas župan Boris Miletić i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović potpisali Ugovor o sufinanciranju Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u 2022. godini, vrijedan 176 tisuća kuna.

 

U lipnju su, tako, temeljem Programa, provedene analize podzemne vode na tri piezometra unutar prostora ŽCGO Kaštijun i tla na tri lokacije oko ŽCGO Kaštijun. Što se analize podzemne vode tiče, prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/2019) rezultati analiza piezometara nalaze se ispod graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, te nije zabilježen antropogeni utjecaj poljoprivrede i procjednih voda iz odlagališta Kaštijun. Dobivene koncentracije ispitanih pokazatelja tla su ispod propisanih vrijednosti MDK (maksimalna dozvoljena koncentracija).

 

Olfaktometrijska mjerenja od strane NZZJZIŽ provode se od početka godine (dva puta tjedno – jutarnja i večernja mjerenja) na 14 mjernih mjesta (MM00-Kaštijun istok i zapad, MM01-Valdebek 1, MM02-Valdebek 2, MM03-Vintijan, MM04-Pješčana uvala, MM05-Debeli vrv Vinkuran, MM06-Cota Vinkuran, MM07-Banjole 1, MM08-Banjole 2, MM09-Pomer, MM10-Mukalba, MM11-Munida, MM12-Valbonaša, MM13-Premantura i MM14-Put od Fortica).

 

Na lokacijama u samom ŽCGO Kaštijun zabilježeni su neugodni mirisi jačine: izražen (4.1.2022.), izuzetno jak (24.6.2022.), te izuzetno slabi i slabi, koji su bili učestaliji od početka 2022. godine.

 

Valja naglasiti i kako su u vrijeme prijave kvara u MBO postrojenju ŽCGO Kaštijun, olfaktometrijska mjerenja provođena svakodnevno u jutarnjim i večernjim satima, kad je primijećen učestaliji izraženi miris samo na lokaciji ŽCGO Kaštijun.

 

Stanovništvu naselja u kojima su u 2021. godini zabilježeni neugodni mirisi podijeljene su ankete za bilježenje pojavnosti neugodnih mirisa. Uključivanjem lokalnog stanovništva nadopunila su se aktualna mjerenja stjecanjem saznanja o intervalima prisutnosti neugodnih mirisa, te sukladno tome planirala su se mjerenja u različitim vremenskim intervalima.

 

Provela su se i mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM2.5 u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala (olovo, kadmij, arsen i nikal) u njima prema planu, u ožujku i lipnju, postavljanjem sekvencijalnog uzorkivača čestica uz automatsku postaju Kaštijun,  u turnusima od 14 dana od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobiveni rezultati pokazali su da je kvaliteta zraka I kategorije, odnosno čist ili neznatno onečišćen zrak obzirom na PM2.5 frakciju lebdećih čestica. Rezultati mjerenja zadovoljavaju propisane granične vrijednosti.