Predstavljanje projekta „E-učenje o društvenom poduzetništvu“ Općine Ližnjan-Lisignano

U vijećnici Općine Ližnjan-Lisignano 22. rujna 2022. godine u 11 sati održano je predstavljanje projekta „E-učenje o društvenom poduzetništvu“. Radi se o projektu, koji je dio programa ITU Mehanizam; Europski socijalni fond – ESF; Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“; Specifični cilj 9.i.1. – Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula, kojim se želi educirati i potaknuti mlade na osnivanje vlastitog društvenog poduzeća obzirom na to da se o istome jako malo toga zna i govori. Istovremeno projektom se želi educirati i potaknuti poduzetnike na zapošljavanje osoba s invaliditetom te se u sklopu toga predstavila i podizna prijenosna platforma koja im, između ostaloga, služi za lakši pristup kako bi što više bili uključeni u različite aktivnosti.

Načelnik Općine Marko Ravnić naveo je da su u sklopu projekta predviđene različite aktivnosti kao što je nabava uredskog materijala: stolova, stolica, prijenosnih računala, projektora, platna; promotivni materijali: izrada vizualnog identiteta, roll up-a, rokovnika, kemijskih olovaka i sl. Isto tako za potrebe projekta angažirali su se i vanjski predavači iz područja poduzetništva, računovodstva, marketinga, javnog nastupa, prodaje kako bi snimili sveukupno 18 predavanja od 45 minuta koji će se nalaziti na mobilnoj aplikaciji pod nazivom Online tečaj te će se time educirati ciljna skupina (mladi) koja je trenutno u fazi izrade. Istodobno s aplikacijom izradit će se i podstranica.

U planu je osnivanje i Savjeta mladih te organiziranje kampanje za podizanje svijesti poslodavaca kojom će se obilježiti Dan osoba s invaliditetom.

Na projektu radi osoba na nepuno radno vrijeme te je angažirana i agencija kao vanjska usluga upravljanja i vođenja projekta.   

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.027.529,44 kn što je ujedno i ukupan iznos bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru od 15% i iz Europskog socijalnog fonda u omjeru od 85%.