22.09.2022

Župan Miletić proglasio prirodnu nepogodu za područje Općine Kršan

Istarski župan Boris Miletić danas je proglasio prirodnu nepogodu za područje Općine Kršan koja je uzrokovana dugotrajnom sušom

ODLUKA:

“Na temelju članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine” br. 16/19), župan Istarske županije razmatrajud zahtjev Općine
Kršan za proglašenjem prirodne nepogode dana 16. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode — suša (05)
Proglašava se prirodna nepogoda za područje Općine Kršan uzrokovana dugotrajnom
sušom.
Zadužuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da
provede sve radnje utvrclene u članku 24. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti de se u „Službenim novinama
Istarske županije”.
ObrazIoženje
Područje Općine Kršan pogodila je velika suša koja je uzrokovala velike materijalne
štete na poljoprivrednim kulturama i indirektne štete koje proizlaze iz utrošenog vremena
obrade i pripreme zernljišta za sjetvu, utrošenog goriva, zasijanog pa ponovno zasijanog
sjemena koje nije niklo i gnojiva.
Općinski načelnik Općine Kršan dostavio je županu Istarske županije dana 15. rujna
2022. godine prijedlog za proglašenje prirodne nepogode dana Klasa: 320-01/22-01/03,
Urbroj: 2163-22-01/1-22-49 u kojem navodi da je prema procijenjenim prinosima i prvim
prikupljenim podacima Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Kršan utvrdilo je uvidom na terenu velike štete na poljoprivrednim kulturama —
kukuruzu, pšenici, ječmu i lucerki i višegodišnjim nasadima — maslinama, vinovoj lozi i voću.
ŽUPAN
Boris Miletić”