Licitacije za napuštena grobna mjesta

MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula oglašava prikupljanje pisanih ponuda za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta na neodređeno vrijeme uz naknadu, na Gradskom groblju u Puli.

Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ponuditelja sa rodnim prezimenom, adresom i OIB-om, kontakt broj mobitela ili telefona, naznaku rednog broja za koje se grobno mjesto daje ponuda, te iznos ponuđene naknade u kunama.

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju građani sa prebivalištem na području grada Pule, a jamčevina za sudjelovanje za izbor najbolje ponude za dodjelu napuštenog grobnog mjesta uplaćuje se na žiro račun MONTE GIRA. Ponuditelj može ponuditi više ponuda, te je onda dužan uplatiti jamčevinu za svaku od podnesenih ponuda. Između valjanih ponuda bira se ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade.

Po izvršenom izboru ponuditelji će se u roku od 8 (osam) dana obavijestiti o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a ponuditelj stječe pravo korištenja grobnog mjesta uplatom cijelog iznosa naknade.

Pisane ponude dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno, u zatvorenim omotnicama na adresu:

MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula, Kumičićeva 22, 52100 Pula, s naznakom „Ne otvaraj –ponuda za dodjelu grobnog mjesta XX“ uz dodatak rednog broja tabele za grobno mjesto iz oglasa.

Rok za podnošenje ponude je zaključno do dana 21. listopada 2022. (petak), a postupak javnog otvaranja bit će se 26. listopada 2022. (srijeda) u 09.00 sati u prostorijama „Nove kapelice“ na Gradskom groblju Pula, Put za groblje bb, 52100 Pula. 

Grobna mjesta koja su izložena na Oglasu, zainteresirani mogu pogledati dana 07. listopada 2022. (petak) i dana 08. listopada 2022. (subota) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati, a za sve ostale informacije mogu se obratiti na telefon 052/542-877 od 13.00 do 15.00 sati.

Kompletan tekst Oglasa i popis dokumentacije koju su ponuditelji dužni dostaviti u ponudbenoj dokumentaciji nalazi se na:

-oglasnoj ploči Uprave MONTE GIRO d.o.o., Kumičićeva 22, Pula,

-na oglasnoj ploči na Gradskom groblju u Puli,

-na Internet stranici www.montegiro.hr