18. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

 

 1. SJEDNICAGradskog vijeća Grada Pule zakazana je za

utorak, 25. listopada 2022. godine, s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

 

Za rad sjednice predložen j sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 30.08.2022. godine
 3. Donošenje:
  1. Odluke o načinu postavljanja vijećničkih pitanja
  2. Odluke o primjeni instituta replike
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
 5. Donošenje:
  1. Odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine
  2. Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola.
 7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu osnivačkih prava (DV „Petar Pan“, Vodnjan)
 10. Donošenje:
  1. Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – k.č. br. 1226/4 k.o. Pula
  2. Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – k.č. br. 154/66 k.o. Pula
  3. Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – k.č.br.zgr. 2698/1 i dr. k.o. Pula
  4.  Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – k.č. br. 5206/51 k.o. Pula
  5. Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – k.č. br. 5206/50 k.o. Pula
 11. Donošenje  Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Pula-Pola
 12. Donošenje:
  1. Rješenja o razrješenju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)
  2. Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Vodovod Pula d.o.o. radi pokrića gubitka i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora društva Vodovod Pula d.o.o.
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje od 2017.-2022. godine trgovačkog društva Dimnjak d.o.o. Osijek
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola

Materijali za 18. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr.

 

 

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski, v.r.