Uklanjanje neupotrebljivih građevina na Valkanama

U utorak, 8. studenoga 2022. godine započeli su radovi na uklanjanju derutnih i neupotrebljivih objekata na Valovinama.

Građevine će se ukloniti od krovišta do temelja demontažom elemenata, zbrinjavanjem građevnog otpada te dovođenjem zemljišta na kojem se nalazila građevina u uredno stanje. Tijekom izvođenja radova građevinski otpad će se selektirati i deponirati na javni građevni deponij u skladu s uvjetima komunalnog poduzeća.

Izvođenje radova na uklanjanju objekata na Valovinama – Fižela, za koje je proveden postupak jednostavne nabave, obavlja tvrtka ROVERIA USLUGE d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 123.500,00 kuna bez PDV-a, a njihovo planirano trajanje je 14 dana