Gradsko vijeće Pule podržalo dodjelu sredstava Pula Sportu za nogometno igralište na Valkanama

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u četvrtak, 23. ožujka 2023. godine s 15 glasova „za“ usvojilo je Odluku o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula Sport. Radi se o 817.000 eura s ciljem uređenja nogometnog igrališta na Valkanama.

 

„Nogometno igralište na Valkanama prvenstveno će služiti za treninge lokalnih nogometnih klubova, prije svega za mlađe kategorije NK Uljanika. Na budućem proširenom i obnovljenom igralištu na Valkanama održavat će se nogometne utakmice nižih kategorija natjecanja“, obrazložila je nadležna pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov.

 

Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Pula Sportu prihvatili su svi vijećnici prisutni na sjednici, izuzev četvero vijećnika Možemo! koji su bili protiv.

 

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili pokretanje IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

Kako se moglo čuti na sjednici osnovni cilj izrade ovog urbanističkog plana sadržan je u potrebi da prostoru, devastiranom eksploatacijom kamena, ponudi novu vrijednost pri čemu lokacija, zbog svog položaja kao i specifične konfiguracije terena  nudi izoliranost, čime ostavlja i širok spektar mogućnosti različitih namjena koje ne bi imale negativan utjecaj na okolne zone stanovanja.

 

U sklopu prethodnih analiza procijenjena je potreba planiranja centralne zone sa stambenim, trgovačkim, uslužnim, sportskim i zabavnim sadržajima, što je rezultiralo urbanističkim rješenjem temeljem kojeg je, kao nadopuna stambenim i turističkim zonama u bliskom okruženju, realizirana građevina trgovačko-uslužne namjene te pristupne prometnice.

Nakon realizacije trgovačkog centra, jedan od planiranih sadržaja za kojeg je postojala procjena mogućnosti realizacije bila je jedinstvena zona za realizaciju građevina u funkciji filmskog studija kao složene građevine koja, međutim, nije realizirana.

Obzirom na izostanak interesa za realizacijom filmskog studija otvorena je mogućnost sagledavanja cjelokupnog prostora unutar obuhvata Plana s krajnjim ciljem stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za kreiranje novog urbanog prostora te planiranja novih javnih sadržaja sukladno mogućnostima koje proizlaze iz GUP-a Grada Pule.

 

Naime, tim je planom za pretežiti dio zone utvrđena mješovita stambeno-poslovno, javna i društvena namjena koja omogućava najširi spektar raznovrsnih namjena, a koje će se, u odnosu na postavljene ciljeve, detaljnije razraditi u daljnjem postupku izrade Plana.

 

U cilju pridobivanja mišljenja šire javnosti o tome koje je sadržaje poželjno planirati unutar obuhvata Plana sve kako bi isto doprinijelo što kvalitetnijoj Odluci o izradi a posljedično i kvalitetnijim planskim rješenjima, u razdoblju od 14. prosinca 2022. do 14. siječnja 2023. godine, o Nacrtu prijedloga Odluke provedeno je javno savjetovanje.

Kroz dobivena mišljenja i prijedloge najviše je iskazan interes za novim dodatnim zabavnim i rekreacijskim sadržajima, novim zelenim površinama kao i preispitivanjem mogućnosti realizacije građevina društvene namjene (dom za starije), stambene namjene te garaže.

Ciljevi koji su postavljeni kroz Nacrt prijedloga Odluke omogućavaju realizaciju navedenih kao i ostalih javnih sadržaja što će se sve dodatno analizirati u daljnjim fazama kroz izradu prijedloga Plana za javnu raspravu, u sklopu koje će se prezentirati i konkretna planska rješenja.

 

Na sjednici je odlučeno i o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o gradnji komunalne infrastrukture s trgovačkim društvom Gradimo marljivo koji će, u sklopu izgradnje triju višestambenih objekata, izgraditi javnu prometnu površinu čime se omogućuje priključenje čestica na prometnu površinu.

 

„Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu nije planirana priprema ni izgradnja prometnice s koje bi se ostvarili uvjeti priključenja za višestambene zgrade, koje investitor ima namjeru graditi. Katastarske čestice nalaze se unutar obuhvata GUP-a Grada Pule, u zoni stambene, odnosno mješovite namjene – građevinsko područje. Opravdanost izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture proizlazi iz činjenice da čestice graniče s Mutilskom ulicom“, pojasnila je p. o. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule Anja Ademi.

 

„Ovo je prvi ugovor nakon što je prošle godine donesena odluka o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture, te o odlukama poput ove, više ne odlučuje gradonačelnik, već Gradsko vijeće“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

 

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu.

 

„Procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite, a čini je skup procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati neželjene posljedice. Procjenom su obuhvaćeni svi rizici navedeni u Smjernicama, a to su potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, industrijske nesreće te poplave“, pojasnila je p. o. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule Anja Ademi.

 

Održana je i tematska točka o presudi Republike Hrvatske protiv Luke Pula. Naime, Visoki trgovački sud u studenome 2022. godine donio je presudu prema kojoj je Luka Pula izgubila parnični postupak protiv države radi upisa pomorskog dobra na čitavom području Slobodne zone.

Pravne aspekte presude na sjednici Gradskog vijeća iznio je pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Igor Jovin, dok je direktorica Tatiana Zanini Gavranić predstavila rezultate poslovanja u 2022. godini te govorila o nastavku poslovanja.

 

„Grad Pula potiče razvoj male brodogradnje u zoni Molo Carbone s obzirom na lokaciju, infrastrukturu i površinu koja je idealna za tu granu gospodarstva. Od izuzetne važnosti je za uplovljavanja i porinuća. Trenutno u zoni posluju tri mala brodograditelja. Uprava je u 2022. godini održala niz sastanaka s HGK podružnicom Pula i predstavnicima udruženja male brodogradnje. Zaključci su sljedeći: brodogradnja je složena djelatnost, potrebno je osigurati infrastrukturne uvjete i definirati prihvatljive cijene za korisnike zone“, rekla je direktorica Zanini Gavranić.

 

Dodala je kako se, jedino uz prihvatljive koncesijske naknade u zoni Molo Carbone može razvijati mala brodogradnja i nastaviti lučko poslovanje društva te na taj način omogućiti uravnoteženi razvoj gospodarstva u Puli i široj lokalnoj zajednici te polučiti multiplikativne efekte razvoja gospodarske zone orijentirane lučkom poslovanju i maloj brodogradnji. A sve prema potrebi i zahtjevima gospodarstvenika u Puli i šire.