Prezentirana brošura za mještane „Proračun u malom Općine Medulin 2023.“

  

Općina Medulin je u cilju jednostavnog, transparentnog i preglednog načina predstavljanja proračuna odlučila izraditi i tiskati brošuru o proračunu Općine Medulin koja na jednostavan način primjeren svim mještanima donosi pregled glavnih značajki proračuna za 2023. godinu. Brošuru su danas u općinskoj vijećnici predstavili načelnik Općine Medulin Ivan Kirac te pročelnica za proračun i financije Silvija Perica.

Načelnik Ivan Kirac istaknuo je kako je cilj brošure informirati sve mještane o načinu i iznosima osnovnih prihoda te o glavnim rashodima koji se planiraju u 2023. godini. Naglasio je i kako je ovogodišnji proračun nastao kao rezultat zaprimljenih zahtjeva svih mještana, Mjesnih odbora te stručnih službi Općine te kako se doista može reći da se kreira proračun po mjeri mještana. Načelnik je predstavio i najznačajnije projekte koji se planiraju provesti u ovoj godini, a to su prvenstveno projekti izgradnje biciklističkih staza – 481.470,00 eura, modernizacija i izgradnja javne rasvjete – 728.000,00 eura, izgradnja prometnica i parkirališta – 767.000,00 eura, oborinska odvodnja – 565.000,00 eura te fekalna kanalizacija – 583.000,00 eura.

Pročelnica Silvija Perica objasnila je kako je proračun temeljni financijski planski dokument pomoću kojega je vidljivo što sve Općina planira u toj godini odraditi, a kako je ova brošura već treća po redu koja se predstavila i podijelila mještanima u cilju povećanja transparentnosti rada Općine Medulin. Predstavila je i sam proračun istaknuvši najznačajnije prihode i usporedbu proračuna u odnosu na prethodne godine. Tako je proračun Općine Medulin za 2023. godinu utvrđen u iznosu od 13.893.669,00 eura, u 2024. godini planiran je u iznosu od 14.960.00,00 eura te u 2025. godini u iznosu od 20.914.150,00 eura. 

Općina Medulin ubire najviše prihoda od poreza (porez na dohodak, porez na promet nekretnina,  porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, zakup javnih površina i sl), a nakon toga od administrativnih pristojbi (komunalni  doprinosi, vodni doprinos, boravišna pristojba, komunalna naknada..). 

U ovoj će se godini nastaviti i s uređenjem svih dječjih igrališta, ulagat će se u dodatne standarde u vrtićima i školi, a ulagat će se i u poticaje za poslovanje gospodarstvenika. Za redovan rad Dječjeg vrtića Medulin izdvaja se 1.331.440,00 eura, dok se za sufinanciranje dodatnog standarda u Osnovnoj školi dr. Mate Demarina izdavaja 119.450,00 eura. Za učeničke i studentske stipednije predviđeno je 100.880,00 eura.

U ovogodišnjem proračunu vidljivo je i povećanje na stavci socijalnog programa gdje je po prvi puta uvedena stavka isplate božićnica umirovljenicima koja će se isplaćivati sukladno njihovim mirovinama, a čija ukupna stavka iznosi 50.000,00 eura. Isto tako mjesečna naknada korisnicima socijalnog programa povećana je s dosadašnjih 33 eura, na 53 eura, a povećani su cenzusi i na autobusnim kartama za umirovljenike.

U općini će se u ovoj godini uz navedene projekte postaviti solarne elektrane na javne zgrade u vlasništvu Općine Medulin, a uz ranije spomenutu modernizaciju javne rasvjete Općina Medulin na dva će načina smanjiti troškove za električnu energiju te će ostvariti značajne uštede u budućim proračunima.

Brošura je tiskana u 1.500 primjerka te će se dijeliti zajedno s uplatnicama za komunalnu naknadu, a zainteresirani mještani mogu je preuzeti i na porti Općine Medulin kao i u digitalnom obliku na web stranicama Općine Medulin (http://medulin.hr/proracun/ )

Na samom kraju načelnik je zahvalio svim mještanima i Mjesnim odborima na aktivnom sudjelovanju u kreiranju ovogodišnjeg proračuna te istaknuo kako će i ubuduće mještani biti uključeni u donošenje svih važnih odluka.