Reorganizacija hitne pedijatrijske ambulante OB Pula


Zbog kontinuiranog rasta broja pregleda u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti primorani smo izvriiti novu
reorganizaciju rada, obzirom na mijeianje populacije djece: hitna iredovni pregledi.
Nova organizacija rada je slijedeca:
hitna pedijatrijska ambulanta do daljnjeg premjesta se u zgradu stacionara odnosno u odjel
pedijatrije: Objekt 1.,6. kat. (radnin danom, vikendom i blagdanima,0-24 h)
Djeca-pacijenti u pratnji, za potrebe pedijatrijske hitne skbi, javljaju se na Salter hitnih sluzbi
(OHBP) a dalje 6e biti upu6eni u hitnu pedijatrijsku ambulantu