Fenoliga i JU Kamenjak “Meduze i rebraši” – predavanje Paola Paliaga 20.04.

FENOLIGA

udruga u kulturi

i

JU KAMENJAK

pozivaju vas

na predavanje

PAOLO PALIAGA

MEDUZE I REBRAŠI”

 

Četvrtak, 20. travnja 2023.

u 19,00 h

Premantura – “Škola” na placi

Ulaz slobodan

O predavanju …

Meduze, rebraši i ostali želatinozni planktonski organizmi postali su sve učestalija pojava u gotovo svim svjetskim morima. Povremene masovne eksplozije njihovih populacija mogu značajno utjecati na ekosustav, ribarstvo, turizam i ljudsko zdravlje. Znanstvena istraživanja ukazuju da su neki od razloga povečanja njihove učestalosti ljudske aktivnosti poput prekomjernog iskorištavanja morskih resursa, pomorski promet, eutrofikacija i klimatske promjene. U predavanju prezentirati će se glavne skupine autohtonih i alohtonih meduza, rebraša i plaštenjaka koje žive u Jadranu, njihova uloga u ekosustavu, povjesni trendovi njihove pojave i potencijalne nove vrste koje bi se mogle pojaviti u slijedećem godinama u našem moru.O predavaču…

Paolo Paliaga rođen je 1980. u Puli.

Diplomirao je znanosti o okolišu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Trstu 2006.

Od 2006 do 2008 radio je u talijanskim srednjim i osnovnim školama u Vodnjanu i Rovinju.

Nakon toga, zaposlen je kao stručni suradnik od 2008. do 2010. u Centru za Istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.

Od 2011. prešao je u status znanstvenog novaka u laboratoriju za morsku mikrobnu ekologiju i 2015. doktorirao je na interdisciplinarnom studiju oceanologije na PMF-u u Zagrebu.

Od kraja 2018. zaposlen je kao docent na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje je nositelj brojnih kolegija koji su vezani za ekologiju mora, oceanografiju i sanitarnu kvalitetu mora.

Od 2020 je postao šef katedre za Oceanografiju na Fakultetu prirodnih znanosti gdje koordinira značajan dio rada i programa diplomskog studija Znanosti o moru.

U proteklih pet godina bio je suradnik brojnih znanstvenih i stručnih projekata koji su bili

usredotočeni na proučavanje ekosustava sjevernog Jadrana.

Autor je 22 znanstvenih radova koji tretiraju razne teme među kojima najbitnije su: utjecaj fekalnog onečišćenja u moru, mikrobne zajednice u moru, livade morskih cvjetnica, invazivne vrste algi i životinja, ekosustavi slanih močvara i lokvi te želatinozni plankton u Jadranu.

Od kada je zaposlen na fakultetu bio je mentor za više od 20 studenata za završne i diplomske radove i često je angažiran u ekološkim akcijama čišćenja mora i podmorja kao i u edukativnim inicijativama i programima vezanih za škole i građanstvo.

U slobodno vrijeme radi kao turistički vodič i na ljetnim školama morske ekologije za inozemne studente i učenike.